Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o zamówieniu 2015

Poznań: Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI w Sali Charlie Kina Malta w Poznaniu.

Numer ogłoszenia: 87493 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kino MALTA , ul. Rybaki 6 A, 61-883 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 877 24 95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kinomalta.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI w Sali Charlie Kina Malta w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI w sali Charlie Kino Malta w Poznaniu.1.Kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI, o mocy świetlnej odpowiedniej dla sali Charlie Kina Malta w Poznaniu na ekranie o wym. szerokość 3,80 m x wysokość 2,20 m, przy odległości projekcyjnej 6,60 m ( 1szt ), 2.Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI ( 1szt ). 3.Obiektyw do projektora cyfrowego, odpowiedni dla warunków projekcji w standardzie DCI projekcji 2D, z kabiny projekcyjnej Sali Charlie Kina Malta w Poznaniu - dostosowany do wymiaru ekranu w kinie bez konieczności wymiany dla formatów panoramy ( scope ) i kaszety ( flat ) ( 1szt ), 4.Lampa (kolba) ksenonowa do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej i jasności wymaganej wg standardu DCI w Sali Charlie Kina Malta w Poznaniu ( 1 szt ), 5.Procesor wizyjny - switcher / skaler dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł ( 1 szt ), 6.Dedykowany komputer lub panel sterujący, z oprogramowaniem do kontroli i obsługi zaoferowanego projektora ( 1 szt ), 7.Odpowiedni stolik pod zaoferowany zestaw cyfrowy ( 1 szt ), 8.Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego oraz szkoleniem kinooperatorów ( 1 komp ) Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej. Poniżej prezentujemy parametry: - liczba miejsc: 30, - szerokość ekranu - 3,80 m, - wysokość ekranu - 2,20 m, - długość sali - 6,70 m, - szerokość sali - 5,10 m, - wysokość sali - 3,10 m, - szerokość kabiny kinowej - 1,80 m, - długość kabiny kinowej - 2,00 m, - wysokość kabiny kinowej - 2,50 m, - odległość projekcyjna - 6,60 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 80.51.10.99-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw wykonanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 3 do SIWZ) - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 1 dostawę cyfrowego projektora kinowego o wartości min. 250 000 zł brutto. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia Stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia Stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kinomalta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kino Malta, ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2015 godzina 17:45, miejsce: ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań, biuro Kina Malta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Kin..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ReklamaReklamaReklama
Naszą witrynę przegląda teraz 246 gości 

Nasz nowy adres!

Galeria

Dołącz do nas!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską